15th-16th August 2015 Black Mountain Water Park

Race Info

• การแข่งขันไตรกีฬา Olympic Distance
ระยะทางประกอบด้วย
       ว่ายน้ำ 1.6 กิโลเมตร / ปั่นจักรยาน 43 กิโลเมตร / วิ่ง 11 กิโลเมตร
รุ่นการแข่งขัน
ประเภทชายเดี่ยว : กลุ่มอายุ 18-24/25-29/30-39/40-49 และ 50 ปีขึ้นไป
ประเภทหญิงเดี่ยว : กลุ่มอายุ 18-29/30-39 และ 40 ปีขึ้นไป
TEAM RELAY : รุ่น Open (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำกัดเพศ)
• การแข่งขันไตรกีฬา Sprint Distance
ระยะทางประกอบด้วย
       ว่ายน้ำ 750 เมตร / ปั่นจักรยาน 23 กิโลเมตร / วิ่ง 5.5 กิโลเมตร
รุ่นการแข่งขัน
ประเภทบุคคลชาย : กลุ่มอายุ 18-29/30-39/40-49 และ 50 ปีขึ้นไป
ประเภทบุคคลหญิง : กลุ่มอายุ 18-29 และ 30 ปีขึ้นไป
• การแข่งขัน Bike&Run
ระยะทางประกอบด้วย
      ปั่นจักรยาน 43 กิโลเมตร / วิ่ง 11 กิโลเมตร
รุ่นการแข่งขัน
ประเภทบุคคลเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี (ไม่จำกัดเพศ)
ประเภทบุคคลชาย : กลุ่มอายุ 18-29/30-39/40-49 และ 50 ปีขึ้นไป
ประเภทบุคคลหญิง : กลุ่มอายุ 18-29 และ 30 ปีขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

Category Registration Fee
(Early Bird)
Registration Fee
ไตรกีฬาประเภทบุคคล 1500฿ 2000฿
ไตรกีฬาประเภททีม 3000฿ 3500฿
ไตรกีฬาประเภทบุคคล ระยะสปริ๊น 1500฿ 2000฿
Bike&Run 1000฿ 1500฿
การสมัคร รับสมัครเฉพาะช่องทาง Online แบ่งเป็น 2 ช่วงการสมัคร
ช่วงที่ 1 เปิดรับสมัคร 21 พ.ค. - 16 มิ.ย. Early Bird ปิดรับสมัคร
ช่วงที่ 2 เปิดรับสมัคร 17 มิ.ย. - 17 ก.ค. ปิดรับสมัคร นักกีฬาสมัครครบตามจำนวน และเหตุผลด้านความปลอดภัย
*** นักกีฬาที่ชำระเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน
สมัครการแข่งขันได้ที่ : www.gotorace.com
รายการอุปกรณ์ที่นักกีฬาจะได้รับ
• ถุงใส่อุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน
• หมวกว่ายน้ำ (เฉพาะการแข่งขันไตรกีฬาเท่านั้น )
• หมายเลขการแข่งขันพร้อมเข็มขัดสำหรับจักรยานและการวิ่ง
• ชุดสติ๊กเกอร์หมายเลขสำหรับ ติดจักรยาน / ติดหมวกนิรภัย / ติดแร๊กจักรยาน
• อุปกรณ์บันทึกเวลา
• เสื้อที่ระลึกจากการแข่งขัน
• สายรัดข้อมือสำหรับเข้าพื้นที่นักกีฬา

รางวัลและถ้วยรางวัล


ไตรกีฬาประเภทบุคคล ( Individual Triathlon )

รุ่นแข่งขัน 8 รุ่น รางวัลและถ้วยรางวัล
ชายรุ่นอายุ 18 - 24 ปี 1st 6,000   2nd 4,000   3rd 3,000   4th 2,000   5th 1,000
ชายรุ่นอายุ 25 - 29 ปี 1st 6,000   2nd 4,000   3rd 3,000   4th 2,000   5th 1,000
ชายรุ่นอายุ 30 - 39 ปี 1st 6,000   2nd 4,000   3rd 3,000   4th 2,000   5th 1,000
ชายรุ่นอายุ 40 - 49 ปี 1st 6,000   2nd 4,000   3rd 3,000   4th 2,000   5th 1,000
ชายรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป 1st 6,000   2nd 4,000   3rd 3,000   4th 2,000   5th 1,000
หญิงรุ่นอายุ 18 - 29 ปี 1st 6,000   2nd 4,000   3rd 3,000   4th 2,000   5th 1,000
หญิงรุ่นอายุ 30 - 39 ปี 1st 6,000   2nd 4,000   3rd 3,000   4th 2,000   5th 1,000
หญิงรุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป 1st 6,000   2nd 4,000   3rd 3,000   4th 2,000   5th 1,000
ไตรกีฬาประเภททีม
รุ่นแข่งขัน 1 รุ่น รางวัล
รุ่นทั่วไปไม่จำกัดเพศ
อายุ 18 ปีขึ้นไป
1st 3,000  2nd 2,000   3rd 1,000
• รางวัลถ้วยพระราชทาน สำหรับการแข่งขันไตรกีฬา Olympic Distance
ประเภทบุคคลชาย 1 ถ้วย สำหรับผู้ทำเวลา Overall ดีที่สุด
ประเภทบุคคลหญิง 1 ถ้วย สำหรับผู้ทำเวลา Overall ดีที่สุด

Prizes

ไตรกีฬา ระยะ sprint ประเภทเดี่ยว  Bike & Run ประเภทบุคคล
รุ่นแข่งขัน 6 รุ่น รางวัล
ชายรุ่นอายุ 18 – 29 ปี 1st 5,000 2nd 3,000 3rd 2,000
ชายรุ่นอายุ 30 – 39 ปี 1st 5,000 2nd 3,000 3rd 2,000
ชายรุ่นอายุ 40 – 49 ปี 1st 5,000 2nd 3,000 3rd 2,000
ชายรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป 1st 5,000 2nd 3,000 3rd 2,000
หญิงรุ่นอายุ 18 – 29 ปี 1st 5,000 2nd 3,000 3rd 2,000
หญิงรุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป 1st 5,000 2nd 3,000 3rd 2,000
รุ่นแข่งขัน 7 รุ่น รางวัล
รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี 1st 5,000 2nd 3,000 3rd 2,000
ชายรุ่นอายุ 18 – 29 ปี 1st 5,000 2nd 3,000 3rd 2,000
ชายรุ่นอายุ 30 – 39 ปี 1st 5,000 2nd 3,000 3rd 2,000
ชายรุ่นอายุ 40 – 49 ปี 1st 5,000 2nd 3,000 3rd 2,000
ชายรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป 1st 5,000 2nd 3,000 3rd 2,000
หญิงรุ่นอายุ 18 – 29 ปี 1st 5,000 2nd 3,000 3rd 2,000
หญิงรุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป 1st 5,000 2nd 3,000 3rd 2,000
   
นักกีฬาที่ติดอันดับ จะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ
นักกีฬาต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวบุคคลเพื่อรับรางวัล
(เงินรางวัลที่ได้รับจะถูกหัก ณ ที่จ่าย 5% ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย)

กฏกติกาการแข่งขัน


1. กติกาการแข่งขันสําหรับการแข่งขันทุกประเภทกีฬา 

1.1. นักกีฬาต้องปฎิบัติตามกติกาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
1.2. กรรมการสนามแต่ละประเภทกีฬา สามารถปรับนักไตรกีฬาออกจากการแข่งขันได้หากเห็นสมควร
1.3. แพทย์สนามมีสิทธิพิจารณาเพื่อปรับนักกีฬาออกจากการแข่งขัน เมื่อเห็นว่านักกีฬาอยู่ในสภาพไม่พร้อม และเสี่ยงต่อชีวิต หากยังดําเนินการแข่งขันต่อ
1.4. ห้ามนักกีฬาใช้ยา หรือสิ่งอื่นใดที่มีสารกระตุ้นเป็นส่วนประกอบ
1.5. นักกีฬาที่ละเมิดกฎ ลักขโมย หรือการกระทําใดๆ ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขันทันที
1.6. นักกีฬาท่ีประสงค์จะถอนตัวระหว่างการแข่งขัน ต้องแจ้งให้กรรมการสนามหรือผู้จัดการแข่งขันทราบโดยด่วน
1.7. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องเสียง เครื่องเล่นดนตรีใดๆตลอดเส้นทางการแข่งขัน
1.8. นักกีฬาทุกท่านต้องสวมใส่ชิพจับเวลาบริเวณข้อเท้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สวมบริเวณอื่น เนื่องจากระบบจะจับสัญญาณได้ดีที่สุดในระยะข้อเท้า หากไม่สวมใส่ หรือไม่ปฎิบัติตาม จะไม่ปรากฎผลการแข่งขัน และจะไม่ได้รับการประเมินผลรางวัลใดๆทั้งสิ้น
1.9. ม่อนุญาติให้ผู้ติดตามหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เข้าพื้นที่เปลี่ยนอุปกรณ์ (Transition area) โดยนักกีฬาจะได้รับริสแบนด์ เพื่อใช้แสดงในการเข้าพื้นที่เปลี่ยนอุปกรณ์ 
1.10. ยินดีให้ฝ่ายจัดการแข่งขันบันทึก vdo.และภาพนิ่งได้ ตลอดการแข่งขัน
1.11. อุบัติเหตุที่เกิดจากการแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขันมีหน่วยปฐมพยาบาลขั้นต้นไว้บริการ นักกีฬาไม่สามารถเรียกร้องรถค่าเสียหายใดๆ จากฝ่ายจัดการแข่งขัน 

2. การแข่งขันว่ายน้ํา 

2.1. โปรดศึกษารายละเอียดผังจุดปล่อยตัวและเส้นทางการแข่งขันให้ละเอียด
2.2. นักกีฬาต้องสวมหมวกว่ายน้ําท่ีทางผู้จัดเตรียมไว้ให้ เพ่ือแบ่งแยกประเภทของนักกีฬา และเพื่อเป็นจุดสังเกต ในการรักษาความปลอดภัยระหว่างว่ายน้ํา
2.3. นักกีฬาต้องรับการทําเครื่องหมายบนร่างกาย ก่อนการแข่งขัน หมายเลขของนักกีฬาจะถูกเขียนลงบนบริเวณต้นแขน และต้นขาของนักกีฬาเท่านั้น โดยเปิดให้ประทับตรานักกีฬาในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 04.30-06.30 น.
2.4. ไม่อนุญาตให้นักกีฬา ใส่ Wetsuit อุปกรณ์ช่วยดําน้ํา ตีนกบ ถุงมือพายน้ําหรืออุปกรณ์ช่วยในการลอยตัวลงทําการแข่งขัน 2.5. อนุญาตให้ใช้แว่นตากันน้ําหรือหน้ากากกันน้ํา ลงทําการแข่งขันได้
2.5. นักกีฬาสามารถขอความช่วยเหลือจากกรรมการในเรือเพ่ือพักเหนื่อย โดยห้ามให้เรือนั้นๆลากจูง หรือทําให้เคลื่อนที่จากจุดพัก

3. การแข่งขันจักรยาน  

3.1. นักกีฬา ต้องนําจักรยานเข้าจอดในจุดปล่อยตัวและตรวจสภาพให้พร้อมสําหรับการแข่งขัน โดยสามารถนําจักรยานเข้ามาจอดเพื่อเตรียมความพร้อมได้ในวัน เสาร์ที่ 15 สิงหาคม
เวลา 16.00 – 20.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 04.30 – 06.30 น.
3.2. นักกีฬาต้องรักษาระยะ 7 เมตร หรือประมาณ 4 ช่วงจักรยาน ระหว่างจักรยานแต่ละคัน
3.3. นักกีฬาต้องตามหลังกันเป็นแนวด้านซ้ายของถนน ยกเว้นเมื่อแซงนักปั่นอีกคน หรือด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ข่ีเรียงหน้ากระดาน หรือเคียงข้างกัน ซึ่งถือว่าละเมิดกฎการจัดวางตําแหน่งบนเส้นทาง
3.4. นักกีฬาที่กีดขวางการรุดหน้าของนักกีฬาท่านอื่นบนเส้นทาง ถือว่าละเมิดกฎโดยการปิดกั้นเส้นทาง
3.5. นักกีฬาทุกท่านจะต้องติดหมายเลขการแข่งขันที่เห็นชัดเจน ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน.. ซึ่งผู้จัดการแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมหมายเลขไว้ให้ การสูญหายหรือบิดเบือนหมายเลขนี้ อาจนําไปสู่การเสียสิทธิในการแข่งขัน
3.6. นักกีฬาทุกท่านต้องส่วมหมวกนิรภัยซึ่งได้รับการรับรองจาก ANSI หรือ SNALL ถ้าไมสวมหมวกจะถูกปรับออกจากการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้สวมหมวกที่ทําจากหนังสัตว์ และวัสดุเหล็ก
3.7. ห้ามช่วยเหลือนักกีฬาในระหว่างการแข่งขัน ยกเว้นได้รับอนุญาตเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ติดตามขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ติดตามนักกีฬา เพื่อยื่นอาหารหรือน้ําดื่ม ในการรับ-ส่งสิ่งของใดๆ ซึ่งอาจทําให้ถูกปรับออกจากการแข่งขัน
3.8. หากจักรยานเกิดชํารุด หรือขัดข้องระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาจะต้องซ่อมแซมด้วยตนเอง ห้ามมิให้มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนักกีฬาควรตระเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
3.9. นักกีฬาต้องปฎิบัติตามสัญญาณป้ายจราจรต่างๆ และคําแนะนําของกรรมการสนาม เจ้าหน้าท่ีตํารวจ อาสาสมัคร เพื่อความปลอดภัย
3.10. อนุญาตให้นักกีฬาสามารถจูงจักรยานได้ถ้าจําเป็น

4. การแข่งขันวิ่ง 

4.1. อนุญาติให้วิ่ง หรือเดิน หรือคลานได้เท่านั้น
4.2. นักกีฬาต้องติดหมายเลขให้เห็นชัดเจนตลอดการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้พับหัก ม้วน ตัด หรือดัดแปลงใดจะถูกปรับโทษออก
4.3. ไม่อนุญาตให้ ผู้ติดตาม หรือนักกีฬาท่ีออกจากการแข่งขัน หรือเสร็จส้ินการแข่งขันแล้วขับขี่ยานพาหนะ หรือวิ่งติดตามนักกีฬา หรือตั้งจุดเพื่อช่วยเหลือ ส่งอาหารใดๆ บนเส้นทางการแข่งขัน และห้ามเข้าไปรบกวนเส้นทางวิ่งของนักกีฬาท่านอื่นระหว่างการแข่งขัน มิฉะน้ันนักกีฬาท่ีได้รับการช่วยเหลือจะถูกปรับออก ยกเว้นนักกีฬาที่ยังคงแข่งขันวิ่งอยู่จะช่วยเหลือกัน 
4.4 นักกีฬาต้องปฎิบัติตามการชี้นําของป้ายบอกเส้นทางการแข่งขัน อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ กรรมการสนามอย่างเคร่งครัด

5. การประท้วง 

นักกีฬา ต้องการประท้วงการตัดสินของกรรมการหรือประท้วงนักกีฬาท่านอื่น ให้ยื่นหนังสือประท้วงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภายในเวลา 30 นาที หลังจากการแข่งขันสิ้นสุด หรือหลังจากการถอนตัวออกจากการแข่งขัน โดยผู้ประท้วงต้องวางค่าธรรมเนียมจํานวน 1,000 บาท และจะได้รับคืนเมื่อคําประท้วงได้รับการตัดสินว่าถูกต้อง คําตัดสินของผู้อํานวยการแข่งขัน ถือว่าสิ้นสุด และไม่รับคําร้องใดๆเพิ่มเติมทั้งส้ิน มิฉะนั้นถือว่าผู้ประท้วงขัดขวางการดําเนินงานของผู้จัดการแข่งขันและอาจถูกห้ามลงแข่งในปีถัดไป 

เส้นทางการแข่งขัน

เส้นทางการแข่งขันว่ายน้ํา ระยะทาง 1600 เมตร 
ใช้สถานที่ บริเวณบึงบึง Wake Board ของส่วนน้ำ Black Mountain Water Park ตามแนวเคเบิล รอบละ 800 เมตร ทวนเข็มนาฬิกา จํานวน 2 รอบ (ระยะสปริ้นใช้เส้นทางเดียวกันจํานวน 1 รอบ) ให้สังเกต เวลาว่ายน้ําทุ่นจะอยู่ซ้ายมือตลอด 

เส้นทางการแข่งขันจักรยาน 43 กิโลเมตร 
ปล่อยตัวออกจาก Black Mountain Water Park ปั่นผ่านหน้าสวนน้ํา มุ่งออกสู่ ศูนย์วิจัยหม่อนไหม ออกซอยบ้านหนองแคร ถึงถนนหัวหิน-หนองพลับ ให้เลี้ยวขวา มุ้งตรงถนนบายพาส ปราณบุรี ลอดใต้อุโมงบายพาสมุ่งตรงไปตําบลหนองพลับกลับตัวใช้เส้นทางเดิมจนมาถึงซอยวัดนิโครธาราม ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาจนถึงหน้าวัดให้เลี้ยวขวา ใช้เส้นทางหลักจนถึงจุดเปลี่ยนจักรยานท่ีสวนน้ำ Black Mountain Water Park (ระยะสปริ้น ใช้เส้นทางเดียวกัน กลับตัวก่อนถึงอุโมงบายพาส) 

เส้นทางวิ่งระยะทาง 11 กิโลเมตร
นักกีฬาออกตัวจากจุดเปลี่ยนอุปกรณ์ ใช้เส้นทางของห้องพักวิลล่า เรียบสนามกอล์ฟ ของ Black Mountain Water Park รอบละ 5.5 กิโลเมตร จํานวน 2 รอบ (ระยะสปริ้น ให้เส้นทางเดียวกัน จํานวน 1 รอบ) 

  • Trasition Area

  • Swim Course

  • Bike Course

  • Run Course

กําหนดการ

การแข่งขัน โตโยต้า หัวหินไตรกีฬานานาชาติ 2558
   
15 สิงหาคม 2558 อธิบายเส้นทางแข่งขัน
วันที่ 16 สิงหาคม 2558 วันแข่งขัน
 วันที่ 15 สิงหาคม 2558: ลงทะเบียน และฟังอธิบายเส้นทางแข่งขัน
วันที่ เวลา
13.00 น. – 16.00 น. รายงานตัวนักกีฬารับ Race Kit และรับฟังรายละเอียดการแข่งขัน
14.00 น. – 15.00  น. อธิบายเส้นทางการแข่งขัน รอบที่ 1 (ไทย/อังกฤษ)
15.15 น. – 16.15 น.  อธิบายเส้นทางการแข่งขัน รอบที่ 2 (ไทย/อังกฤษ)
 วันที่ 16 สิงหาคม 2558: วันแข่งขัน
04.30 น. – 06.30 น. นักกีฬารายงานตัว และเช็คอุปกรณ์ พร้อมประทับเบอร์นักกีฬา
06.50 น. – 07.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน “โตโยต้า หัวหินไตรกีฬานานาชาติ 2558
07.00 น. – 07.10 น. ปล่อยตัวนักกีฬา ระยะ Olympic Distance
07.10 น. – 07.20 น. ปล่อยตัวนักกีฬา ระยะ Sprint Distance
07.20 น. – 07.30 น. พิธีปล่อยตัวนักกีฬา การแข่งขัน TNN24 Bike & Run
07.30 น. – 07.40 น. ปล่อยตัวนักกีฬา TNN24 Bike & Run
10.30 น.  นักกีฬาคนแรกเข้าเส้นชัย
11.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน
11.30 น. พิธีมอบรางวัล
12.00 น. เสร็จส้ินกิจกรรมการแข่งขัน